Ordningsregler på Tredenborgs Camping

På Tredenborgs Camping tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndigheters påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Hänsyn

Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid,
liksom åverkan eller skadegörelse föranleder till omedelbar avhysning och då sker ingen återbetalning för resterande tid på
Tredenborgs Camping. Nattro skall råda mellan 23.00-07.00 då detta är ett område med familjekaraktär.

Placering

Ingen husvagn eller liknande får placeras på campingtomt innan kontakt med Tredenborgs Campings reception. Får man ej plats med
bilen så hänvisas man till parkeringen vid huvudbyggnaden. 

Miljö/Hushållsavfall

Sopor slängs i de containrar som finns uppställda bakom receptionen och vid servicehus C. 
Bakom receptionen finns ”Slaskgrisen” där du skall slänga Grillkol och engångsgrillar i tunnan märkt ”Grillkol”. Flaskor och glasburkar
i de behållare för glas som finns i sophörnan. Batterier i brevlådan märkt batterier. Matavfall slängs i särskilda sopkärl (avfallspåsar finns i receptionen). Övrigt (ex. tidningspapper, plast) slängs i containern. 
OBS! Det är absolut förbjudet att slänga föremål av metall i containern. Det är också förbjudet att lägga uttjänta möbler och dyligt
vid containern. Dessa skall slängas på sopstationen i Sölve. Öppettider och vägbeskrivning finns uppsatta på anslagstavlorna.

Hanteringen av sopor är av stor vikt för miljön kommunen. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning.

Fartbegränsning

Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 10km/h. Bilkörning under alkoholpåverkan är absolut förbjudet.
Mellan 22:00-08:00 kör vi inte inne på området utan hänvisas till parkeringen vid receptionen. 

Grillning

Öppen eld och engångsgrillar är förbjuden inom området. Grillning i plåtgrillar på ben är tillåtet. Gäst bör kontrollera från tid till annan om restriktioner gäller på grund av torka etc. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationen.

Hundar

Hundar är välkomna på campingen men de skall alltid hållas kopplade och under uppsikt. Tänk också på att skälliga hundar är ett irritationsmoment för andra gäster. Hundlatriner finns uppsatta längs promenadvägen genom campingen, liksom på nedre ängen på Gröna området. Hundbajspåsar finns att köpa i receptionen. Kommunens hundbad ligger i direkt anslutning till campingen och är utmärkt med en skylt. Här liksom i övrigt gäller att hundarna skall vara kopplade när de badar. Hunddusch finns på baksidan av det stora servicehuset.

Gråvatten

skall tömmas vid därför anordnad plats.

Sanitära byggnader

För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn.
Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna, ej heller att cykla, åka kickboard eller inlines.

Tvättstuga

Tvättstuga med torktumlare finns i receptionshus D bredvid köket. Bokning och betalning görs i receptionen där också nyckeln
till tvättstugan hämtas. Här kan du även köpa tvätt och sköljmedel i mindre förpackningar.

Servicehus

Duschar finns i samtliga servicehus. Nya 5-kronor gäller. 5 kr = 5 minuter. Växel finns i receptionen. 
Tänk på att varmvattnet kan ta slut tillfälligt vid de tider då många duschar och diskar samtidigt. 

Internet

På campingområdet går det att koppla upp sig kostnadsfritt mot vårt trådlösa nätverk. Lösenord hämtas i receptionen.

Anslagstavlor

Det finns anslagstavlor utsatta vid varje servicehus och vid receptionen. Dessa tavlor är endast avsedda för information till våra gäster.
Här kan du som gäst läsa om nyheter, aktiviteter mm som händer på campingen. Vill du som gäst ”annonsera” finns den stora
anslagstavlan vid nedre parkeringen för sådana anslag. På samtliga anslagstavlor finns. Ordningsreglerna Dessa finns uppsatta och
det är du som gäst som har ansvar för att du tar del av dessa samt följer dem.

Avhysning

Tredenborgs Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom, samt förbehåller sig rätten att
på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäster som inte rättar sig efter ovanstående regler
och de anvisningar som Tredenborgs Camping ledning eller personal anger.

Vid skada på gästs egendom

Gästen anmäler skadan till sitt försäkringsbolag. 
Vid behov samlas, tillsammans med fastighetsansvarig/föreståndare/företagsledning på Tredenborgs Camping, information
och vittnesuppgifter om skadan in. Finns anledning att tro att Tredenborgs Camping kan ha ansvar i skadan anmäls detsamma
till Tredenborgs Campings försäkringsbolag. Försäkringsbolagen tar sedan beslut om hur skadan skall regleras. Vid uppenbar
örsumlighet från Tredenborgs Campings sida så kan Tredenborgs Camping stå för gästens självrisk. Blir parterna ej överens hänvisas
ärendet till ARN, Allmänna ReklamationsNämnden, för beslut.

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Card Scandinavia gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Ansvar

Gästen/beställaren förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller,
samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på hyresobjektet/området och dess inventarier genom att denne eller någon i
dennes sällskap varit vårdslös. Gästen/beställaren är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.

Gästen får inte använda stugan/campingtomten till något annat än det som avtalats vid bokning (vanligtvis turistlogi).
Gästen får heller inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/på tomten än vad som uppgivits vid bokningen.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om...

- Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/på campingtomten/området.
- Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/på campingtomten/området.
- Stugan/campingtomten/området används till ej tillåtet ändamål.
Om avtalet upphör på grund av ovanstående fall måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från stugan /campingtomten
​​​​​​​och gästen äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Gästen måste städa ordentligt före avresa. Vid utebliven städning kommer vi att utföra städning på gästens bekostnad. Om rökförbud inte respekteras i stugan/servicehus debiteras 2 000 kr. Trasigt porslin och annat betalas innan avresa.

Vid akut sjukdom, brand eller för att tillkalla polis, ring 112.